Vedtægter for Dansk Metallurgisk Selskab

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 13. OKTOBER 1964

MED ÆNDRINGER VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 22. OKTOBER 1998, DEN 28. OKTOBER 2004, OG DEN 23 JANUAR 2015.

§ 1 – SELSKABETS FORMÅL

Selskabets formål er at virke for udbredelsen af kendskab til metallurgien, der er læren om metallers og legeringers fremstilling og forarbejdning, egenskaber og anvendelse, og at holde medlemmerne underrettet om fremskridtene på metallurgiens område.

Dette søges primært opnået ved at afholde foredrags- og diskussionsmøder for medlemmerne og interesserede gæster (se § 4).

På denne måde skal Selskabet virke som samlingssted for såvel videnskabeligt som praktisk interesserede på metallernes område for derved at udvikle et frugtbringende samarbejde. Selskabet har særlig fokus på at understøtte samarbejdet mellem universiteter/forskningsinstitutioner og industrien.

§ 2 – SELSKABETS MEDLEMMER

Selskabet har to grupper af medlemmer, personlige medlemmer og støttemedlemmer.

Personligt medlem kan enhver dansk eller udenlandsk person blive, der ønsker at deltage i virket for Selskabets formål. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter at skriftlig meddelelse om forslag til kontingentændring er tilgået alle medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Støttemedlem kan enhver institution, forening eller ethvert firma blive, som ønsker at deltage i virket for Selskabets formål. Støttemedlemmernes årskontingent fastsættes ligeledes af generalforsamlingen efter at skriftlig meddelelse om forslag til kontingentændring er tilgået alle medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvert støttemedlem har én stemme på generalforsamlingen.

Personlige repræsentanter for støttemedlemmerne kan også være personlige medlemmer.

Desuden kan Selskabet ære enkelte, danske såvel som udenlandske, personligheder med særligt medlemskab. Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, hvis virke har haft særlig betydning for metallurgien eller for Selskabet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men de har adgang til alle Selskabets samlinger og møder og har en stemme, når de personligt er til stede.

§ 3 – SELSKABETS GENERALFORSAMLING

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang og hver en stemme. Fraværende medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal være indkaldt af bestyrelsen mindst 14 dage før dens afholdelse ved direkte meddelelse til alle medlemmerne. Dagsordenen for generalforsamlingen skal bekendtgøres mindst 14 dage før dens afholdelse. En rettidig og rigtig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig – dette gælder også vedtægtsændringer.

Alle sager afgøres på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

Hvert år skal der afholdes en ordinær generalforsamling, hvor regnskabet skal forelægges og valg til bestyrelsen skal foretages. Desuden skal der afgives en kort beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen inden 4 uger, hvis mindst en femtedel af medlemmerne ønsker det, eller bestyrelsen anser det for nødvendigt. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 4 – SELSKABETS LEDELSE

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 personer omfattende en formand, en sekretær og en kasserer. Der kan vælges op til 5 suppleanter, og i bestyrelsesmøder kan såvel ordinære bestyrelsesmedlemmer som suppleanter deltage.

Økonomisk tegnes selskabet af formanden, sekretæren og kassereren hver for sig.

Alle sager afgøres indenfor bestyrelsen ved stemmeflertal. Ved afstemninger har kun de ordinære bestyrelsesmedlemmer stemmeret, såfremt disse ikke er repræsenteret ved en suppleant, der i så fald har ret til at stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat af sekretæren og referatet godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Hvert bestyrelsesmedlem og hver suppleant vælges af generalforsamlingen for en treårig periode. Formand, sekretær og kasserer vælges af generalforsamlingen, og det tilstræbes at formanden, sekretæren og kassereren vælges med forskudte valgperioder.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges, dog kun for en valgperiode, således at deres funktionstid på en bestyrelsespost bliver maksimalt 6 år i træk. I tilfælde af mangel på kandidater til bestyrelsesposterne kan generalforsamlingen dispensere. Først efter udløbet af en valgperiode på tre år er genvalg muligt.

Det reviderede regnskab, der løber fra 1. januar til 31. december, og som skal være udtømmende og give oplysninger om alle midlers anvendelse, skal være underskrevet af kassereren og revisoren, når dette forelægges for den årlige generalforsamling.

En revisor og en revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen.

§ 5 – SELSKABETS FAGMØDER

Hvis bestyrelsen skønner, at Selskabets midler tillader det, kan Selskabet afholde større møder, hvor der holdes en række foredrag eller demonstrationer over udvalgte områder inden for metallurgien, hvor emnerne belyses fra teoretisk og praktisk side.

Selskabet kan også afholde foredrags- og diskussionsmøder i et antal og på tidspunkter, som bestyrelsen bestemmer. Mødernes tema bestemmes ligeledes af bestyrelsen.

Møderne ledes af formanden,  et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget person.

Selskabets primære fagmøde er det årlige Vintermøde, som tilstræbes afholdt i januar måned.

Til møderne har kun medlemmer og indbudte adgang.

§ 6 – SELSKABETS OPLØSNING

Selskabet opløses, når generalforsamlingen vedtager det. Bestyrelsen skal i forbindelse med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor opløsningen af selskabet er på dagsordenen, stille et forslag til hvordan selskabet likvide midler skal anvendes efter opløsningen af selskabet.

Medlemmer kan stille alternative forslag til anvendelsen af selskabet likvide midler efter opløsningen af selskabet på generalforsamlingen eller ved at sende forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen gennemføres en afstemning blandt de indkomne forslag.

I tilfælde af stemmelighed afgør bestyrelsen hvilket forslag som vælges.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *